Produkt został dodany do koszyka.

Informacje

Regulamin DS - Poniedziałek, 27 Październik 2014

 

Regulamin Sklepu Internetowego www.dosprzatania.pl

 

 

I. Definicje

 

Użyte w Regulaminie Sklepu Internetowego pojęcia oznaczają:

1.      Klient - osoba fizyczna, w tym konsument, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać ze Sklepu Internetowego.

2.      Produkt – towar prezentowany w Sklepie Internetowym.

3.      Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży.

4.      Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, wskazujące rodzaj i liczbę produktów oraz inne treści przewidziane prawem.

5.      Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta, składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży w oznaczonym czasie oraz osobiście w jednym z Salonów Firmowych Agapit Sp. z o.o.

6.      Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), zawierana pomiędzy Agapit Sp. z o.o. Sp. k. a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w Sklepie Internetowym.

7.      Przedsiębiorca – jest to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu niniejszego Regulaminu – Agapit Sp.z o.o. Sp.k.

 

II. Postanowienia ogólne

 

1. Agapit Sp. z o.o. Sp. k. zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 

Informacja o firmie

Sklep internetowy działający pod adresem www.dosprzatania.pl prowadzony jest przez Agapit Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Marii Zientary-Malewskiej 26. E-mail kontakt@dosprzatania.pl, nr telefonu 0 800 70 70 70, NIP: 739 10 16 226, REGON: 510304047

 

Ochrona danych osobowych

1.      Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów sklepu www.dosprzatania.pl, są przetwarzane przez Agapit Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Marii Zientary-Malewskiej 26.
Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

1.  realizacji umowy

2.  za uprzednią zgodą Klienta, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.dosprzatania.pl

3.  wysłania przez firmę Agapit Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Olsztynie, na adres e-mail zdefiniowany w zamówieniu, jednorazowej ankiety dotyczącej programu "Zaufane Opinie" oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997)

2.      Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

3.      Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie http://www.dosprzatania.pl/Profil-klienta%286,,%29.aspx, każdy Klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

Opisy i zdjęcia produktów

1.      Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.dosprzatania.pl, kierowane przez Agapit Sp. z o.o. Sp. k. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań

2.      Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.

 

Ceny

1.      Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.dosprzatania.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) lub euro (EUR).

2.      Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.dosprzatania.pl wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy. Ceny w salonach Agapit mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.

3.      W przypadku przekierowania Klienta na stronę sklepu internetowego za pośrednictwem stron internetowych porównujących ceny towarów, cena podana przy towarze jest ceną promocyjną.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

Zamówienia

1.      Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.dosprzatania.pl. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.

2.      Informacja udzielona przez przedsiębiorcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.

3.      Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Przedsiębiorca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

4.      W przypadku chęci odbioru osobistego w jednym z Salonów Firmowych Agapit Sp. z o.o. Sp. k., złożenie zapotrzebowania poprzez stronę internetową poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy kupna- sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru w sklepie, po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.

5.      W przypadku zamówienia przez Klienta towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego, w wyniku przekierowania Klienta na stronę sklepu internetowego za pośrednictwem stron internetowych porównujących ceny towarów, nie jest dostępna opcja odbioru osobistego przez klienta w jednym z Salonów Firmowych Agapit Sp. z o.o. Sp. k.

 

*rezerwacje w salonach nie są dostępne, jeśli klient został przekierowany do sklepu dosprzatania.pl przez internetowe porównywarki cenowe.

 

6.      Przedsiębiorca ma obowiązek przekazać Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy.

7.      Sklep dosprzatania.pl nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Zamówienia składane przez jednego Klienta na produkt w ilości większej niż dwie sztuki mogą zostać anulowane lub zrealizowane na warunkach, jakie zaproponuje obsługa sklepu.

8.      Przy zamówieniach powyżej 3 produktów cena transportu jest ustalana indywidualnie. Prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia w celu ustalenia kosztów transportu.

 

Dostawa

1.      Towar zamówiony w sklepie internetowym www.dosprzatania.pl dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

2.      Na czas otrzymania przesyłki składa się:

              1.  czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

              2.  czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

3.      Przy każdym produkcie dostępnym w naszym sklepie, w okienku 'Dostępność produktu', obok aktualnego stanu magazynowego, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie wysłania towaru. Czas ten nie obejmuje czasu kompletowania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki kurierowi lub poczcie do momentu doręczenia.

4.      Wraz z towarem wydawane są dokument gwarancyjny oraz faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.

5.      Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Klienta z chwilą wydania mu rzeczy. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez przedsiębiorcę przewoźnikowi, jeżeli przedsiębiorca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta.

6.      W przypadku nieodebrania przez Klienta towaru wysłanego przez Sklep, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki. W przypadku powrotu przesyłki do Sklepu i niemożności kontaktu z Klientem, przesyłka ta będzie przechowywana na koszt zamawiającego przez okres 3 dni. Po tym okresie zawartość przesyłki ulega przejęciu przez Sklep, a wpłacone wcześniej zaliczki pokrywają koszty przechowania towaru i nie będą zwracane.

7.      Sklep jest zobowiązany wykonać umowę najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, najpóźniej w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 

Sposoby płatności

1.      Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:

           1.  Przed wydaniem towaru Klientowi:

a.     Przelew na rachunek bankowy Agapit Sp. z o.o. Sp. k.

b.     Kartą kredytową

    2. W momencie odbioru towaru:

a.     Gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu Agapit Sp. z o.o. Sp. k.

b.     Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

2.    Agapit Sp. z o.o. Sp. k. może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Agapit Sp. z o.o. Sp. k. jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

3.   Agapit Sp. z o.o. Sp. k. może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Klienta na piśmie pod rygorem nieważności. Klient może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Agapit Sp. z o.o. Sp. k. na piśmie pod rygorem nieważności.

4.    Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji w momencie niemożliwości wykonania lub dostarczenia towaru przez producenta lub dostawcę. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną wówczas niezwłocznie zwrócone na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

5.    Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

Zwrot towaru

Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni.

1.      Bieg terminu czternastodniowego rozpoczyna się dla umowy sprzedaży, w wykonaniu której przedsiębiorca, wydaje towar - od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a przypadku rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach-od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części dla pozostałych umów - od dnia ich zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.

2.      Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

3.      Sprzęt zwracany zgodnie z pkt. 1, nie może nosić oznak użytkowania. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że przedsiębiorca nie poinformował Klienta o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, zwracany towar musi pozostać w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają:

                     a.  otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych

                     b.  świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą

Zwrot towaru do przedsiębiorcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez przedsiębiorcę. Wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.

4.      Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5.    W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt. 3, umowę kupna- sprzedaży uważa się za niebyłą i Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania świadczenia o odstąpieniu zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosił je Agapit Sp. z o.o. Sp. k., i ew. inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru. W przypadku korekty ilościowej towaru, Agapit Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosił je Agapit Sp. z o.o. Sp. k.

6.      Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.   Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować przedsiębiorcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem DPD, na koszt firmy Agapit Sp. z o.o. Sp. k. lub nie odbierać przesyłki.

8.     Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.

9.      Agapit Sp. z o.o. Sp. k. nie stosuje polityki towarów zastępczych.

 

Procedura reklamacji

1.      Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Agapit Sp. z o.o. Sp. k. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Agapit Sp. z o.o. Sp. k. rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

2.     W celu wszczęcia reklamacji  klient  powinien wypełnić i przesłać do sklepu zgłoszenie reklamacyjne na formularzu reklamacyjnym.

3.      Kopię formularza reklamacyjnego należy dołączyć do paczki.

4.      Sprzęt powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.

5.      Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firma spedycyjną.

6.      Sprzęt prosimy przysyłać kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu.

7.      Do reklamowanego sprzętu prosimy o dołączenie kserokopii gwarancji lub faktury zakupu. W przypadku braku kserokopii dokumentu świadczącego o jego zakupie w firmie Agapit Sp. z o.o. Sp. k. możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego sprzętu do weryfikacji, czy dany sprzęt został zakupiony w firmie Agapit Sp. z o.o. Sp. k. i podlega naprawie gwarancyjnej.

8.      Pracownik serwisu ma prawo poprosić nabywcę o dokument zakupu, gdy oznaczenia na dokumencie magazynowym budzą wątpliwości serwisanta.

9.      Sposób wysłania sprzętu do naprawy gwarancyjnej: Klient składający reklamację i wysyłający towar na koszt przedsiębiorcy jest zobowiązany wysłać towar za pośrednictwem firmy spedycyjnej DPD. Dostawca pokrywa koszty przesyłki pod warunkiem, iż zostanie poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny. Po naprawie sprzęt zostanie odesłany również na koszt przedsiębiorcy.

10.    Wysłanie do serwisu przesyłki z reklamacją za pośrednictwem innego przewoźnika może odbyć się wyłącznie wtedy, gdy koszty transportu pokrywa nadawca, w innym przypadku sprzęt nie zostanie przyjęty do serwisu i wróci do nadawcy, który będzie zmuszony zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony.

11.   Jeżeli sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny i firma nie wykryła usterki serwis pobierze opłatę za diagnostykę zgodnie z aktualnym cennikiem i koszty przesyłki.

 

Spory

1.      Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Agapit Sp. z o.o. Sp. k. a konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2.      Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Agapit Sp. z o.o. Sp. k. a Klientem nie będącym konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Agapit Sp. z o.o.

 

IV. Postanowienia końcowe

 

1.     Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2.     Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn   technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

3.      Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.dosprzatania.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

4.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu Internetowego mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

5.      Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

 


DoSprzatania.pl

Witamy Państwa w sklepie z maszynami czyszczącymi, środkami czystości oraz systemami higieny profesjonalnej.

W ofercie naszego sklepu można znaleźć kompleksowy program maszyn czyszczących, a wśród nich: odkurzacze przemysłowe, odkurzacze profesjonalne, odkurzacze piorące, ekstraktory, szorowarki, polerki, zmywarki do posadzek, zamiatarki bezpyłowe, zamiatarki komunalne, maszyny jednotarczowe, zestawy ręczne do sprzątania, wózki dla sprzątaczek, wózki hotelowe, mopy, wiadra, pady, myjki wysokociśnieniowe, myjnie i wiele innych elementów.

W naszym sklepie dostępne są wyłącznie produkty najwyższej jakości znanych europejskich producentów: Comac, Ehrle, Cramer, JVD, Wepa, Filmop, Septa, Speed.

Osobną kategorię stanowią systemy higieniczne oraz wyposażenie łazienek: dozowniki papieru, dozowniki do ręczników, dozowniki mydła w płynie, suszarki do rąk, suszarki basenowe, dozowniki mydła w pianie. Firma oferuje profesjonalne środki myjące Septa i Speed oraz popularne środki czystości, kompleksowe zaopatrzenie w materiały higieniczne – papier toaletowy jumbo, ręczniki papierowe, ręczniki zz, czyściwa, mydło w płynie, mydło w pianie i wiele innych artykułów. Stałym Klientom oferujemy rabaty, a poszukiwaczom okazji liczne promocje.

Zapraszamy do współpracy.